Zásobování teplem ve městě Jilemnice a jeho rozvoj

01.10.2016
Image 0 -

Za poslední dobu byla vznesena řada dotazů na téma budoucnost zásobování teplem na sídlišti Spořilov. Proto přinášíme aktuální informace a odpovědi.

Město Jilemnice se řídí od roku 2010 Energetickým plánem města Jilemnice, který je vypracován na období let 2010 – 2025. Hlavním cílem je udržet příznivou cenu tepla, stabilizovat výdaje za energii a přijmout energetickou efektivnost jako běžný způsob uvažování. Město bude i nadále usilovat o zvýšení energetické soběstačnosti a snížení jejích negativních dopadů na životní prostředí. Pro dosažení těchto cílů si nechalo město, prostřednictvím společnosti Zásobování teplem Jilemnice, vypracovat Rozptylovou studii. Byl to logický krok k posouzení výhod a nevýhod CZT (centrálního zásobování teplem). Studie porovnává vliv provozu centrální kotelny pro vytápění sídliště a jednotlivých malých kotelen v bytových domech na kvalitu ovzduší v posuzované lokalitě. Z výsledků výpočtu rozptylu exhalací jednoznačně vyplývá, že zásobování teplem z centrální kotelny má pro danou lokalitu menší vliv na kvalitu ovzduší, než případný přechod na vytápění prostřednictvím jednotlivých lokálních topenišť. Je to způsobeno tím, že centrální kotelna má komín vyveden do výšky 27 m a dojde k lepšímu rozptylu znečišťujících látek. Ke stejnému závěru došla i společnost PORSENNA o.p.s., která vypracovala návrh koncepce rozvoje CZT na sídlišti Spořilov. Tato koncepce popisuje možnosti jak stabilizovat cenu tepla, další rozvoj CZT včetně doporučení instalovat kogenerační jednotku.

V březnu letošního roku proběhla ve Společenském domě Jilm konference na téma Urbanismus města a život na sídlištích, kde jedním z témat byla energetická budoucnost pro Jilemnici. K problematice CZT nebo možnosti vytápění lokálními kotli v jednotlivých domech se vyjádřil pan Ing. Stanislav Kučera z Ekoenergosvazu ČR: „Představa o levnější výrobě tepla je mylná (doloženo ve zpracovaném materiálu od společnosti PORSENNA k CZT v Jilemnici). Současná legislativa stanovuje stejné povinnosti pro centrální zdroje jako pro lokální kotle. Náklady na revize, měření účinnosti, revize tlakových nádob atd. jsou u lokálních kotelen včetně investice, hrazeny z fondu oprav a tak je výsledná cena zkreslena.“

Město Jilemnice je jediným společníkem ve společnosti Zásobování teplem Jilemnice, proto se není třeba obávat soukromých podnikatelských záměrů. Společnost je a bude nadále sloužit především pro potřeby svých odběratelů tepelné energie pod dohledem Energetického regulačního úřadu a zástupců města. Cílem je kvalitní dodávka při povinnosti ekologicky nezatěžovat ovzduší města ani jeho okolí. S ohledem na současné ceny zemního plynu lze garantovat, že ceny za teplo budou i v následujícím období podobné jako doposud.

Centrální výroba tepelné energie s přípravou teplé vody je jednou z priorit pro udržení zdravého prostředí ve  městě.  Bohužel v současné době není podporován výkup elektrické energie z obnovitelných zdrojů ani kogeneračních jednotek. Toto je důvodem pro rozhodnutí, že inovace strojního fondu bude zahájena výměnou nejvíce opotřebovaného kotle za tzv. dvojici kondenzačních kotlů, což povede k jednoznačně úspornějšímu způsobu výroby energie při vyšší účinnosti. Realizace je plánovaná na rok 2017.

Jaroslav Šimůnek
Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o.

Zpět
HOT-LINE Pohotovost a hlášení poruch
volejte:
733 604 088
725 551 715

Aktuální stav
V současné době není hlášená žádná porucha.
Dochází k plynulému zásobování odběratelů.
Nejčastější dotazy
Kdy začíná topná sezóna?
Pravidla vytápění se řídí platnou legislativou (Vyhláška č. 194/2007 Sb.). Další informace se dozvíte zde.
  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla